Εσωτερικός Κανονισμός

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας ενός σχολείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην προσπάθεια αυτήν του σχολείου, η συμπαράσταση των γονέων είναι πολύ σημαντική.

 

Οι Βασικοί Κανόνες Λειτουργίας καθορίζουν το γενικό πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών/τριών και κηδεμόνων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Στην αρχή του σχολικού έτους καλούνται για ενημέρωση οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών Α? Γυμνασίου. Είναι δυνατό να γίνουν και έκτακτες συγκεντρώσεις, για ενημέρωση των κηδεμόνων σε έκτακτα θέματα που προκύπτουν. Η Διεύθυνση του Σχολείου ανακοινώνει στην αρχή του σχολικού έτους τις ημέρες και ώρες των συναντήσεων εκπαιδευτικών και κηδεμόνων. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Διεύθυνση ή οι εκπαιδευτικοί καλούν τους κηδεμόνες συγκεκριμένου/ης μαθητή/τριας στο Σχολείο. Οι κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Διεύθυνση για την πραγματοποίηση έκτακτης συνάντησης.

 

ΕΠΙΔΟΣΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ-ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ομάδες, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε δραστηριότητες όπως: συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, περιπάτους, εκδρομές, εκπαιδευτικές ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού κ.ά. Είναι ωφέλιμο και ευχάριστο το να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις.

Το σχολικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες (ωριαία διαγωνίσματα, τεστ). Εξεταζόμενα μαθήματα την περίοδο Ιουνίου για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών/τριων είναι :

 1. Νεοελληνική Γλώσσα ? Νεοελληνική Λογοτεχνία (3ωρη εξέταση)
 2. Ιστορία
 3. Μαθηματικά
 4. Φυσική

 1. ΦΟΙΤΗΣΗ

Η ανελλιπής φοίτηση των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού σε αυτό.

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Πλέον ο/η μαθητής/τρια μπορεί να κάνει έως 114 απουσίες. Αν υπερβεί το όριο των 114 απουσιών, η φοίτησή του/της χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και επαναλαμβάνει την τάξη.

2. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Για να μην προσμετρηθούν οι πιο πάνω απουσίες οι κηδεμόνες θα πρέπει:

α. να ενημερώσουν τη Διεύθυνσητου σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

β. να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητής, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής), είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του/της εφόσον ο κηδεμόνας του/της, υποβάλει σχετική αίτηση στην Διεύθυνση του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρχή της χρονιάς στη σχολική μονάδα.

4. ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ

Η πρωινή προσέλευση των μαθητών/τριών ορίζεται στις 8.15΄ και οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να προσέρχονται στην ώρα τους. Μαθητής/τρια που προσέρχεται με καθυστέρηση δε γίνεται δεκτός/ή χωρίς καταχώριση απουσίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις καθυστερημένης πρωινής προσέλευσης λόγω λεωφορείου ΚΤΕΛ ή Αστικού.

5. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση μαθητή/τριας σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Ο/η μαθητής/τρια μπορεί να γίνει δεκτός/ή στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος αλλά με καταχώριση απουσίας.

6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Απουσία από ενδιάμεση διδακτική περίοδο, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, δεν επιτρέπεται  και ενημερώνονται αμέσως οι κηδεμόνες.

7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ

Η παραμονή των μαθητών/τριών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική σε όλες τις ώρες λειτουργίας του. Έξοδος μαθητών/τριών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Στους/στις μαθητές/τριες, που έχουν σοβαρούς λόγους να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, δίνεται άδεια μετά από επικοινωνία με τους κηδεμόνες τους. Όταν ο αριθμός των απουσιών ξεπεράσει τις 20, ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

8. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΔΙΑΓΩΓΗ

Η συμμόρφωση σε κανόνες που διέπουν τη ζωή στο Σχολείο είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις μαθητές/τριες. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία, είτε από εσωτερικές ρυθμίσεις. Προσπάθεια όλων είναι να υπάρχει ένα ήρεμο και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν :

 • να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων.
 • να υπακούουν στις παραινέσεις των εκπαιδευτικών.
 • να είναι ευγενικοί/ές, να χρησιμοποιούν κόσμιο λεξιλόγιο και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά.
 • να σέβονται τους/τις συμμαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του Σχολείου.
 • να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών/τριών τους.

9. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Η μεταφορά και η χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα στους σχολικού χώρους απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις.

10. ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση, η κατοχή ή η διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Σχολείο, στις σχολικές εκδρομές και σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις, οπουδήποτε αυτές πραγματοποιούνται, απαγορεύεται αυστηρά.

11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η αντιγραφή με οποιοδήποτε τρόπο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την άμεση αφαίρεση του γραπτού και βαθμολόγησή του με (0) μηδέν.

12. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι μαθητές/τριες οφείλουν

 • να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.
 • να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους, να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
 • να φροντίζουν για την καθαριότητα και την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων.

 

Ο/η μαθητής/τρια, που προκαλεί φθορά ή ζημία στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται  πειθαρχικά.

Η δαπάνη αποκατάστασης επιβαρύνει τον/την ίδιο/α.

13. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

α. προφορική παρατήρηση

β. επίπληξη

γ. ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα

δ. αποβολή από τα μαθήματα μιας (1) ημέρας

ε. αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών

στ. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

 

Το σχολείο πάντα δείχνει επιείκεια και κοιτάζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε μαθητή/τρια και κάθε συμπεριφορά ξεχωριστά αλλά επιείκεια χωρίς όρια  καλλιεργεί αντίληψη ατιμωρησίας και ανεξέλεγκτες συμπεριφορές.