Θρησκευτικά

apallagi_tiriskeytika

Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τη με αριθμ. 10- 8-2020 Αρ. Πρωτ. : Φ1/104795/ΓΔ4 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Η απαλλαγη? απο? το μα?θημα των Θρησκευτικω?ν, συ?μφωνα και με το με αρ. 37/23-7- 2020 απο?σπασμα πρακτικου? του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., χορηγει?ται υ?στερα απο? Υπευ?θυνη Δη?λωση του ν.1599/1986, του/της ι?διου/ας του/της μαθητη?/τριας (αν ει?ναι ενη?λικος/η) η? και των δυ?ο γονε?ων του/της (αν ει?ναι ανη?λικος/η), στην οποι?α θα αναφε?ρεται το εξη?ς : «Λο?γοι θρησκευτικη?ς συνει?δησης δεν επιτρε?πουν τη συμμετοχη? (μου η? του παιδιου? μου) στο μα?θημα των Θρησκευτικω?ν» (βλ. Ολ.ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019).

Μο?νον στην περι?πτωση που η γονικη? με?ριμνα ασκει?ται απο? τον ε?να γονε?α, αρκει? η υπογραφη? του/της ασκου?ντος/ου?σης τη γονικη? με?ριμνα.

Η προσυπογραφη? της Υπευ?θυνης Δη?λωσης απο? τον/τη διδα?σκοντα/ουσα ει?ναι απαραι?τητη, ω?στε να ενημερω?νεται για τους/τις μαθητε?ς/τριες που θα ε?χει στην τα?ξη του/της στις ω?ρες του μαθη?ματος των Θρησκευτικω?ν.

Η παραπα?νω Υπευ?θυνη Δη?λωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμε?νο το γνη?σιο της υπογραφη?ς του/της ι?διου/ας μαθητη?/τριας (αν ει?ναι ενη?λικος/η) η? και των δυ?ο γονε?ων του/της (αν ει?ναι ανη?λικος/η), παραλαμβα?νεται απο? τον/τη Διευθυντη?/ντρια του σχολει?ου εντο?ς αποκλειστικη?ς χρονικη?ς προθεσμι?ας που διαρκει? απο? την 1η Σεπτεμβρι?ου ε?ως και τη 14η Σεπτεμβρι?ου κα?θε σχολικου? ε?τους.( φέτος επειδή τα σχολεία άνοικαν αργότερα οι δηλώσεις μπορούσαν να γίνουν μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου )

Οι μαθητε?ς/τριες που απαλλα?σσονται απο? το μα?θημα των Θρησκευτικω?ν δεν πρε?πει σε καμι?α περι?πτωση να περιφε?ρονται εντο?ς η? εκτο?ς του σχολει?ου η? να απουσια?ζουν (αδικαιολο?γητα), αλλα? να απασχολου?νται συ?μφωνα με τα διαλαμβανο?μενα στην παρου?σα εγκυ?κλιο.

Ο/Η Διευθυντη?ς/ντρια της σχολικη?ς μονα?δας σε συνεργασι?α με τον Συ?λλογο των Διδασκο?ντων/ουσω?ν, συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του ν. 1566/1985 (Α ? 167) και της υπ ? αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β ? 1340) υπουργικη?ς απο?φασης, αποφασι?ζουν κατα? περι?πτωση για τον τρο?πο που απασχολου?νται υποχρεωτικα? οι απαλλασσο?μενοι/ες μαθητε?ς/τριες, συντα?σσοντας σχετικη? πρα?ξη (διαφορετικο? διδακτικο? αντικει?μενο σε α?λλο τμη?μα της ι?διας τα?ξης, ερευνητικη? δημιουργικη? δραστηριο?τητα κ.α.) και ε?χοντας την πλη?ρη ευθυ?νη. Σε περι?πτωση που η συγκεκριμε?νη τα?ξη λειτουργει? μο?νο με ε?να τμη?μα, οι μαθητε?ς/τριες αυτοι?/ε?ς παρακολουθου?ν εκπαιδευτικο? προ?γραμμα που καθορι?ζεται απο? τον Συ?λλογο Διδασκο?ντων/ουσω?ν.

Για τη χορη?γηση της απαλλαγη?ς ακολουθει?ται παρο?μοια διαδικασι?α με αυτη?ν που προβλε?πεται για αντι?στοιχες απαλλαγε?ς μαθητω?ν/τριω?ν απο? μαθη?ματα για την Πρωτοβα?θμια και Δευτεροβα?θμια Εκπαι?δευση, συ?μφωνα με τις κει?μενες διατα?ξεις.

Η ισχυ?ς της χορη?γησης απαλλαγη?ς ει?ναι ετη?σια και ανανεω?νεται για κα?θε σχολικο? ε?τος με την ι?δια διαδικασι?α.