Αξιολόγηση

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Πρώτιστος στόχος της αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. Εξάλλου, σκοπός της προσέλευσης στο σχολείο είναι και η απόκτηση γνώσεων αλλά και η διαπαιδαγώγηση του μαθητή. Κατά συνέπεια οφείλει να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του, δηλαδή να γράφει και να μελετά, να παρακολουθεί στενά τα μαθήματά του, να είναι υπεύθυνος και δραστήριος μέσα στην τάξη, να συμμετέχει στο μάθημα και να ακούει προσεκτικά τον καθηγητή του. Η αμέλεια και η αδιαφορία δεν είναι γνωρίσματα ενός σωστού μαθητή.

 

Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:

α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,

β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),

γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση,

δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας,

ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες και

ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

 

Απουσία από διαγώνισμα είναι αδικαιολόγητη εκτός αν υπάρχει δικαιολογητικό ασθένειας από γιατρό μόνο. Τονίζεται ότι ο καθηγητής μπορεί να εξετάσει απόντες μαθητές με άλλο διαγώνισμα σε χρόνο που θα ορίσει ο ίδιος.

 

Μαθητής που για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος αποδεικνύεται από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο δεν μπορεί να εξεταστεί γραπτώς εξετάζεται προφορικά και αξιολογείται με βάση μόνο την προφορική εξέταση .