Απουσίες

Η ανελλιπής φοίτηση των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού σε αυτό.

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Πλέον ο/η μαθητής/τρια μπορεί να κάνει έως 114 απουσίες. Αν υπερβεί το όριο των 114 απουσιών, η φοίτησή του/της χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και επαναλαμβάνει την τάξη.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

  1. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση
  2. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο
  3. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

 

Για να μην προσμετρηθούν οι πιο πάνω απουσίες οι κηδεμόνες θα πρέπει:

  1. να ενημερώσουν τη Διεύθυνσητου σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.
  2. να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητής, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε διδακτική ώρα μπαίνει μία (1) απουσία.